O společnosti

Od svého založení v roce 1991 poskytuje inženýrská společnost J.P.M. INTERNATIONAL svým zákazníkům odbornou podporu při řízení výstavby investičních celků průmyslové povahy i občanské vybavenosti a to od etapy přípravy investice přes období projektování a obstarání až po výstavbu a uvedení díla do provozu.

J.P.M. INTERNATIONAL pracuje zejména pro investory a majitele, kterým poskytuje komplexní multidisciplinární inženýrské, manažerské a poradenské služby při nové výstavbě i rekonstrukcích chemických a strojírenských podniků, elektráren, tepláren, energetických zařízení, přenosových sítí a objektů občanské vybavenosti. Činnosti J.P.M. INTERNATIONAL pokrývají otázky technické, právní, jakož i záležitosti mezinárodního obchodu investičními celky a souvisejícími službami.

J.P.M. INTERNATIONAL zaměstnává vysoce kvalifikované odborníky, kteří získali své zkušenosti při výstavbě řady unikátních technologických celků v České republice i v zahraničí.

J.P.M. INTERNATIONAL pomáhá zákazníkům realizovat jejich investiční záměry za optimálních podmínek, počínaje vypracováním studie proveditelnosti a investičního záměru, pomocí při volbě technologie a při stanovení způsobu zajištění investice, při určení vhodného typu poptávkového řízení, přes návrh nejvhodnějších smluvních podmínek až po podporu při zajištění financování. J.P.M. INTERNATIONAL má rozsáhlé zkušenosti z přípravy poptávkových dokumentů a z vedení výběrových řízení.  

Postupy používané J.P.M. INTERNATIONAL přispívají k vytvoření konkurenčního prostředí a k dosažení výhodné ceny a dalších podmínek. V období realizace zřizuje obvykle J.P.M. INTERNATIONAL svůj tým na staveništi pro investorské řízení stavby, provádí prověrky, oponenturu a schvalování projektů, harmonogramů, fakturace, plánů zajištění a kontroly jakosti, provádí stavebně-technický dohled, průběžné prověřuje kvalitu a schvalitelnost díla. Služby J.P.M. INTERNATIONAL jsou obvykle završeny vypracováním dokumentu "Vyhodnocení investice" ke kterému dochází po průkazu dosažení projektovaných parametrů, odstranění eventuelních vad a nedodělků a po kolaudaci díla. Na přání zákazníků J.P.M. INTERNATIONAL provádí veřejnoprávní projednání projektů (územní rozhodnutí, EIA, stavební povolení, kolaudace) včetně zajištění potřebné dokumentace.

Společnost J.P.M. INTERNATIONAL v minulosti úspěšně prošla prověrkou Světové banky, která byla zaměřena na oblast kvalifikace a etiky a byla přizvána k realizaci projektů, které byly v České republice a v zahraničí Světovou bankou financovány. Tato spolupráce se týkala výstavby investic v objemu přesahujícím 5 miliard Kč. J.P.M. INTERNATIONAL má znalosti postupů, vzorových dokumentů a směrnic Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj a i v tomto ohledu může vyjít vstříc potřebám svých zákazníků.

Na začátku devadesátých let dvacátého století zavedla J.P.M. INTERNATIONAL pro své zákazníky v České republice novou generaci poptávkových a smluvních dokumentů a moderní postupy při řízení investiční výstavby, které dále průběžně zdokonaluje na základě dalších poznatků a zkušeností. Kombinace "know how" J.P.M. INTERNATIONAL, analytického přístupu k jednotlivým případům a "odborné předvídavosti" přináší zákazníkům minimalizaci rizik a vysokou míru jistoty dodržení projektovaných parametrů, investičních nákladů, termínů provádění díla a jeho uvedení do provozu. Proto se mezi zákazníky J.P.M. INTERNATIONAL řadí nejen společnosti, které nemají vlastní investiční odborníky, ale i renomovaní a zkušení investoři. J.P.M. INTERNATIONAL použily pro naplnění svých investičních záměrů významné a renomované české společnosti jako jsou a.s. PKN ORLEN, UNIPETROL, AGROFERT, DUSLO, ČEZ, a.s. ČEPS, a.s. ČEZ - vodní elektrárny, a.s. CHEMOPETROL, a.s. Teplárny Karviná, a.s. BENZINA, a.s. SPOLANA. Například pro elektrárenskou společnost ČEZ, a. s. pracovala J.P.M. INTERNATIONAL při realizaci jedinečného programu odsíření uhelných elektráren o výkonu 4.700 MW, což byla, v mnoha ohledech, jedna z nejúspěšnějších investic v České republice s výrazným dopadem na zlepšení ovzduší a celkové ekologické situace ve střední Evropě (J.P.M. INTERNATIONAL poskytla své služby při výstavbě odsiřovacích zařízení v elektrárnách Prunéřov I, Prunéřov II, Tušimice II, Počerady, Dětmarovice, Mělník II a Mělník III). Petrochemická společnost CHEMOPETROL a.s., Litvínov, dala J.P.M. INTERNATIONAL důvěru zapojením do svého nosného programu rozvoje petrochemických výrob (rekonstrukce etylénové jednotky a výstavba komplexů na výrobu polyetylénu a polypropylénu).

V posledních letech poskytla J.P.M. INTERNATIONAL služby investorům při řízení výstavby investic v hodnotě přesahující 50 miliard Kč. Z velké části se jednalo o unikátní technologie na špičkové světové úrovni. Následující přehled referencí a specifikace typického rozsahu služeb zrcadlí hlavní směry, rozsah a výsledky práce J.P.M. INTERNATIONAL v posledním desetiletí.