ODSÍŘENÍ KOUŘOVÝCH PLYNŮ

ELEKTRÁREN MĚLNÍK II A III Investor:


ČEZ, a. s. Licensor: AUSTRIAN ENERGY AND ENVIRONMENT SGP/Waagner - Biro Gmbh, Rakousko Uzavření smlouvy o dílo: říjen 1995 Předmět díla: Kompletní závod na odsíření kouřových plynů dvou bloků každý po 110 MWe a jednoho bloku 500 MWe elektráren Mělník II a III Indikativní rozpočtová cena investiční akce: Kč 3 miliardy Realizace: 1998

Blok 500 MWe je u klasických uhelných elektráren v ČR největší.

Pověření J.P.M. INTERNATIONAL bylo velmi komplexní a zahrnovalo:

Byla zvolena technologie vysoce účinné mokré vápencové vypírky spalin s využitím vápence z lomu Čertovy schody u Berouna. Na výstupu se produkuje energosádrovec, který zpracovává na stavební prvky sousedící závod RIGIPS. Každý elektrárenský blok má vlastní absorbér v němž jsou spaliny vypírány protiproudem jemné vápencové suspenze. Kysličník siřičitý ve spalinách reaguje s vápencem a vytváří se siřičitan vápenatý. Chemické reakce
v absorbéru jsou zakončeny přeměnou siřičitanu vápenatého na síran či sulfát vápenatý (gypsum) za přítomnosti vháněného oxidačního vzduchu. Čisté mokré spaliny jsou před vstupem do komínu zahřívány regenerativními ohříváky typu REGAVO, aby jejich rozptyl z komínu byl optimální. Gypsum (energosádrovec) je v centrifugách odvodňován na vlhkost potřebnou pro jeho další komerční zpracování a je prováděno jeho briketování. Odpadní voda z procesu je čištěna na parametry potřebné pro její vracení do Labe.

Výhodou použité technologie je, že současně s redukcí SO2 dochází i ke snížení úletu tuhých částí, chloridů a fluorovodíků.

Značná pozornost byla při ekologizačních opatřeních věnována architektonickému řešení, barevnosti, harmonizaci s přírodou jakož i rozšíření zelených ploch v elektrárně.

Počet pracovníků na stavbě dosahoval ve špičce 800.

Provoz odsiřovacího závodu je řízen moderní výpočetní technikou a klade minimální nároky na počet obslužných pracovníků.

Po uvedení odsíření do provozu klesly roční emise SO2 Elektráren Mělník II a III z původních 90.000 tun na 6.000 tun SO2. Stavba byla vyhodnocena jako úspěšná - zařízení dosáhlo projektovaných parametrů a bylo vybudováno s nižšími náklady než stanovil rozpočet. Oficiální uvedení do provozu bylo současně slavnostním završením programu odsíření klasických elektráren ČEZ a zúčastnili se ho i vedoucí představitelé státu.